Đăng kí thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Thảo luận trong 'BÀ MẸ - TRẺ EM' bắt đầu bởi lanp87030, 13 Thg 3 2018.

 1. lanp87030

  lanp87030 Member

  Đăng kí thành lập công ty bảo hiểm
  Theo Luật sư Đăng kí Luật doanh nghiệp, kinh doanh bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có Thủ tục, nên muốn thành lập công ty cổ phần kinh doanh bảo hiểm phải đáp ứng một số Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh bảo hiểm nhất định theo quy định của pháp luật.


  [​IMG]  Chào Luật sư, sắp tới tôi muốn mở một doanh nghiệp kinh doanh Kinh nghiệm bảo hiểm, tôi muốn nhờ luật sư Điều kiện giúp tôi Dịch vụ và Các bước thành lập doanh nghiệp kinh doanh Tư vấn bảo hiểm?

  Theo Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, doanh nghiệp bảo hiểm có năm loại hình: doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước, công ty cổ phần bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ, doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh, doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài.

  điều kiện để được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm là: có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định (mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300 tỉ đồng, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600 tỷ vnđ), có Dịch vụ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động, loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định pháp luật, người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm.

  Theo điều 6, nghị định số 45 ngày 25-3-2007 (quy định tỉ mỉ thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm), mỗi người VN, cá nhân nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm phải không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại Luật doanh nghiệp (chưa thành niên, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh, trường hợp khác theo quy định pháp luật về phá sản) và đảm bảo Tư vấn được cấp giấy phép thành lập nêu trên.

  Bộ Tài chính là cơ quan cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm.

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

  Căn cứ Điều 63, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000:

  - Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ, vốn pháp định là. Căn cứ Điều 4 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, mức vốn pháp định là:

  + Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) Việt Nam đồng;

  + Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600.000.000.000 (sáu trăm tỷ) Việt Nam đồng.

  + Doanh nghiệp chỉ kinh doanh bảo hiểm sức khỏe là 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) Việt Nam đồng.

  - Có Dịch vụ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

  - Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật doanh nghiệp;

  Dịch vụ đối với tổ chức, mỗi cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Căn cứ Điều 6, Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, tổ chức mỗi cá nhân tham gia góp vốn để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiệm phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Phải có đủ năng lực tài chính để góp vốn và có bằng chứng để chứng minh nguồn tài chính đó hợp pháp khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm;

  - Không thuộc các đối tượng bị cấm góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

  Đối với việc thành lập công ty cổ phần bảo hiểm

  Căn cứ Điều 5, Thông tư 124/2012/TT-BTC Đăng kí thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính Phủ quy định cẩn thận một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm:

  - Công ty cổ phần phái có ít nhất 02 cổ đông sáng lập là tổ chức.

  - Phải có cơ cấu vốn điều lệ đã góp phù hợp với quy định sau:

  + Một cổ đông là cá nhân chỉ được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ;

  + Một cổ đông là tổ chức chỉ được sở hữu tối đa là 20% vốn điều lệ;

  + Cổ đông và những người có liên quan khác được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ;

  + Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu ít nhất 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán trong thời hạn tối thiểu là ba (03) năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

  - Tổ chức góp vốn phải đáp ứng các Thủ tục sau:

  + Phải sử dụng vốn sở hữu và không được sử dụng vốn vay hay vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, mỗi cá nhân khác để tham gia góp vốn vào công ty ; có vốn chủ sở hữu trừ đi các khoản đầu tư dài hạn hình thành từ vốn chủ sở hữu phải lớn hơn số vốn dự kiến góp vào doanh nghiệp bảo hiểm vào năm liền kề năm nộp Các bước đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;

  + Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải là tổ chức hoạt động kinh doanh có lãi và không có lỗ lũy kế trong ba (03) năm liền kề năm nộp Đăng kí đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty kinh doanh bảo hiểm;

  + Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm; góp vốn với số tiền không vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của tổ chức đó;

  + Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty tài chính thì các tổ chức này phải đảm bảo duy trì và đáp ứng các Dịch vụ an toàn về vốn và các Dịch vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  - mỗi người góp vốn phải đáp ứng các Thủ tục sau:

  + Phải sử dụng chính vốn của mình mà không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, mọi người khác để góp vốn.

  + Phải chứng minh khả năng góp vốn bằng tiền: xác nhận của ngân hàng về số dư bằng tiền đồng Việt Nam (bao gồm cả tiền gửi tiết kiệm) hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi có trong tài khoản tại ngân hàng đó (số dư tối thiểu phải bằng số tiền tham gia góp vốn). Thời điểm xác nhận của ngân hàng không vượt quá ba mươi (30) ngày tính đến ngày nộp Kinh nghiệm đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm.

  Đăng kí xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

  Căn cứ Điều 7 Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định tỉ mỉ một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm , Kinh nghiệm xin cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm triển khai theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản Điều kiện thi hành và Điều 64 của Luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

  - Đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;

  - Dự thảo điều lệ doanh nghiệp phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập;

  - Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

  + Đối với cổ đông là mọi cá nhân: bản sao giấy chứng thực cá nhân theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Hồ sơ kinh doanh và lý lịch tư pháp theo mẫu do pháp luật quy định;

  - Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác ; văn bản uỷ quyền, giấy chứng thực mọi cá nhân hợp lí khác của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức .

  Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký kinh doanh và không quá ba tháng trước ngày nộp Điều kiện xin cấp Giấy phép.

  - Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng đó;

  - giải pháp hoạt động 5 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh xin cấp Giấy phép;

  - Danh sách, lý lịch và các văn bằng có xác nhận của công chứng chứng minh trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp;

  - Mức vốn góp và cách thức góp vốn, danh sách những tổ chức, mọi người có 10% vốn điều lệ trở lên; tình trạng tài chính, những thông tin khác có liên quan đến các tổ chức, mọi cá nhân đó;

  - Điều khoản, quy tắc, biểu phí và hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến.

  Trên đây là Hồ sơ của chúng tôi về câu hỏi của bạn, nếu có bất cứ vướng mắc gì thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được Các bước cụ thể hơn các vấn đề pháp lý.
   
 2. thzfsdhdty

  thzfsdhdty Active Member

  0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu cầu trọn gói từ 1,8 triệu, tặng hosting không giới hạn băng thông + tên miền quốc tế 1 năm, bảo hành trọn đời

  QUY TRÌNH LÀM VIỆC
  1 LIÊN HỆ -> goo. gl/ucRf1B
  Để gửi mẫu báo giá, hoặc chọn mẫu tại ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
  Chúng tôi sẽ liên hệ lại thu thập các thông tin đầy đủ và báo giá

  LƯU Ý BẠN CẦN THAM KHẢO CÁC MẪU WEB TRƯỚC RỒI HÃY TRAO ĐỔI ĐỂ GIAO DỊCH DC NHANH CHÓNG VÀ BẠN CŨNG HIỂU HƠN VỀ TRANG WEB BẠN SẮP LÀM


  2 Chuyển khoản thanh toán, hoặc thu tiền tận nơi tại TpHCM. Website được thiết kế hoàn thiện. Trong link này có đầy đủ mọi thông tin gói web/ khuyến mãi/ thông tin hỗ trợ/ tài khoản ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


  3 Bàn giao website, bảo hành vĩnh viễn.

  CÁC LOẠI WEBSITE CHÚNG TÔI THIẾT KẾ:
  Web bán hàng/ thời trang/ mỹ phẩm/ nước hoa / website áo cưới, sự kiện / du lịch, khách sạn / làm đẹp, spa / Website tin tức, giáo dục / web giới thiệu công ty/ giới thiệu dịch vụ / Mẫu Website nội thất / Mẫu Website ẩm thực / Mẫu Website nha khoa / Mẫu Website ô tô xe
  GIÁ TRỌN GÓI: 1,8 triệu ( thanh toán 1 lần, đã giảm 10% ), hoặc 2,000,000 đ ( thanh toán 2 lần, không giảm 10% ) ( Hóa đơn + hợp đồng cty + 20% )

  KHUYẾN MÃI KHỦNG:
  - Tặng tên miền quốc tế đăng ký chính chủ 1 năm ( trị giá 280,000 đ )
  - Tặng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG tốc độ cao trị giá 850,000 đ ) , không giới hạn lượt truy cập cùng 1 thời điểm ( lúc thanh toán web bù thêm chỉ 150k để lên gói 2GB, hoặc 190k để lên gói 3GB, hoặc 290k để lên gói 5GB, chỉ áp dụng bù lúc thanh toán làm web )
  - Tặng 2,000 tin rao vặt quảng cáo trị giá 600,000 đ- Bào hành vĩnh viễn trong suốt thời gian còn sử dụng web, khắc phục lỗi out web ( nếu có ) ngay trong ngày ( 24h ), khắc phục lỗi phát sinh khác ( nếu có ) ngay trong 3 - 5 ngày


  TÍNH NĂNG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

  HỖ TRỢ NHANH:
  Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
  FB: facebook.com/hohoanganh20588
  Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
  Skype: hohoanganh205
   
 3. thzfsdhdty

  thzfsdhdty Active Member

  0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu cầu trọn gói từ 1,8 triệu, tặng hosting không giới hạn băng thông + tên miền quốc tế 1 năm, bảo hành trọn đời

  QUY TRÌNH LÀM VIỆC
  1 LIÊN HỆ -> goo. gl/ucRf1B
  Để gửi mẫu báo giá, hoặc chọn mẫu tại ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
  Chúng tôi sẽ liên hệ lại thu thập các thông tin đầy đủ và báo giá

  LƯU Ý BẠN CẦN THAM KHẢO CÁC MẪU WEB TRƯỚC RỒI HÃY TRAO ĐỔI ĐỂ GIAO DỊCH DC NHANH CHÓNG VÀ BẠN CŨNG HIỂU HƠN VỀ TRANG WEB BẠN SẮP LÀM


  2 Chuyển khoản thanh toán, hoặc thu tiền tận nơi tại TpHCM. Website được thiết kế hoàn thiện. Trong link này có đầy đủ mọi thông tin gói web/ khuyến mãi/ thông tin hỗ trợ/ tài khoản ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


  3 Bàn giao website, bảo hành vĩnh viễn.

  CÁC LOẠI WEBSITE CHÚNG TÔI THIẾT KẾ:
  Web bán hàng/ thời trang/ mỹ phẩm/ nước hoa / website áo cưới, sự kiện / du lịch, khách sạn / làm đẹp, spa / Website tin tức, giáo dục / web giới thiệu công ty/ giới thiệu dịch vụ / Mẫu Website nội thất / Mẫu Website ẩm thực / Mẫu Website nha khoa / Mẫu Website ô tô xe
  GIÁ TRỌN GÓI: 1,8 triệu ( thanh toán 1 lần, đã giảm 10% ), hoặc 2,000,000 đ ( thanh toán 2 lần, không giảm 10% ) ( Hóa đơn + hợp đồng cty + 20% )

  KHUYẾN MÃI KHỦNG:
  - Tặng tên miền quốc tế đăng ký chính chủ 1 năm ( trị giá 280,000 đ )
  - Tặng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG tốc độ cao trị giá 850,000 đ ) , không giới hạn lượt truy cập cùng 1 thời điểm ( lúc thanh toán web bù thêm chỉ 150k để lên gói 2GB, hoặc 190k để lên gói 3GB, hoặc 290k để lên gói 5GB, chỉ áp dụng bù lúc thanh toán làm web )
  - Tặng 2,000 tin rao vặt quảng cáo trị giá 600,000 đ- Bào hành vĩnh viễn trong suốt thời gian còn sử dụng web, khắc phục lỗi out web ( nếu có ) ngay trong ngày ( 24h ), khắc phục lỗi phát sinh khác ( nếu có ) ngay trong 3 - 5 ngày


  TÍNH NĂNG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

  HỖ TRỢ NHANH:
  Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
  FB: facebook.com/hohoanganh20588
  Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
  Skype: hohoanganh205
   

Chia sẻ trang này